چه اثر از رفع روند بهار تنش؟

- Mar 09, 2017 -

اثر روند رفع بهار تنش چیست؟ در روند رفع عملیات حرارتی بهار تنش، مطلوب آن است که به منظور کاهش تغییر شکل و جلوگیری از ترک خوردگی با کنترل سرعت سرد از محصول کشیده بهار برای رسیدن به سختی بالاتر و یکنواخت و عمق کافی از لایه سخت شده.

سختی از فولاد: سختی پذیری، همچنین به عنوان رفع شناخته شده است، به شرایط تحت شرایط نمونه فولاد سخت عمق و سختی توزیع برای توصیف خواص مواد. این ویژگی از فولاد خود است.

برای محصولات بهار کششی، الزامات مورد نیاز برای فولاد است به اطمینان حاصل شود که میزان کربن 0.50٪ -0.75٪، برای عنصر منگنز 0.50٪ است. کربن و عناصر منگنز عناصر که سختی پذیری تاثیر می گذارد. به عنوان سختی از فولاد داخلی با گسترده، باید کمترین شرایط برای نفت سرعت سرد شبه شبه رفع سخت شدن باشد.