چیست بهار؟

- Mar 09, 2017 -

استفاده از تغییر شکل خود را برای تولید انرژی یا انرژی ذخیره سازی قطعات مکانیکی. عملکرد اصلی آن عبارتند از: ① جنبش ماشین آلات کنترل، مانند موتور احتراق داخلی در بهار شیر، بهار کنترل کلاچ و غیره. ② جذب ارتعاش و شوک انرژی، مانند اتومبیل، قطار تحت بهار بافر، جفت در بهار ارتعاش و غیره. ③ ذخیره سازی و انرژی خروجی به عنوان نیروی محرکه، مانند ساعت و چشمه، بهار در سلاح گرم و غیره. ④ به عنوان اجزای نیروی، مانند دینامومتر، مقیاس بهار در بهار و غیره استفاده می شود. بار بهار و نسبت تغییر شکل نامیده می شود سختی فنر، بیشتر سختی، سخت تر از بهار.

محصولات مرتبط

  • آسانسور لوازم جانبی بهار
  • برگ بهار
  • ماشین های برداشت بهار
  • بهار دیسک مشترک
  • بهار معمول فشرده
  • کامیون ترمز بهار