ویژگی تنش بهار

- Mar 09, 2017 -

بسیاری از دستگاه های ترمینال های مختلف و یا "قلاب" استفاده می شود برای اطمینان از تنش بهار تنش. بهار تنش مخالف اصل کار از بهار فشرده سازی است. بهار فشرده سازی در جهت مخالف عمل می کند هنگامی که فشرده، و تنش اعمال بهار در جهت مخالف که کشیده و یا کشیده می شود. هنگامی که به پایان می رسد بهار تنش باز می شوند، چشمه های آب سعی کنید به آنها جلو و عقب با هم. مانند یک بهار فشرده سازی، بهار تنش هم جذب و انرژی ذخیره می کند. اما بر خلاف چشمه های فشرده سازی، بسیاری از چشمه های تنش معمولا در زیر یک درجه خاصی از تنش، حتی در صورت عدم وجود هر بار. این تنش اولیه تعیین سفتی از بهار تنش در غیاب هر بار.

محصولات مرتبط

  • برگ بهار
  • موج بهار
  • ماشین های برداشت بهار
  • شکل بهار پیچش
  • ضد زنگ فولاد فشرده سازی بهار
  • گیرند.تعداد بهار تعلیق خودرو